คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาประวัติความเป็นมาของแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม นิยามจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและสิขสิทธิ์ในยุคสารสนเทศ ความเป็นส่วนตัว อาชญากรรมผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ ความรับผิด
ชอบและความเสี่ยงในการประมวลผลผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ การใช้และการล่วงละเมิดข้อมูลคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานราชการ
และเอกชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการแข่งขันผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม บทบาทของวิชาชีพที่มีต่อสังคมในเชิงจริยธรรม