ศึกษาลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดทำเอกสาร ของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชี เกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต วงจรระบบการเงิน รายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสาร และสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง