ศึกษาเกี่ยวกบความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการกำหนดราคาดุลยภาค ํ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติเงินเฟ้อ เงินฝืดและเงินตึงตัว วัฎจักรเศรษฐกิจดุลการค้าและดุลการชําระเงินและการพัฒนา เศรษฐกิจโครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข