ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการประเภทสถานศึกษาเอกชน สถานพยาบาล มูลนิธิ สมาคม สโมสร เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระและจัดทํางบการเงิน