ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสี คุณลักษณะของสี ชนิดและคุณสมบัติของสี แม่สีวัตถุธาตุ แม่สีของแสงวงจรสี หลักการใช้วรรณะของสี ค่าในน้ำหนักของสี การใช้สีตรงข้าม สีกลมกลืน สีเอกรงค์ สีขัดกัน สีสว่างในที่มืด สีส่วนรวม สีเลื่อมพราย จิตวิทยาเกี่ยวกับสีและ การใช้สีคู่สี เทคนิควิธีการผสมสี การเลือกใช้สีแต่ละชนิดให้สัมพันธ์กับงานออกแบบ การฝึกทักษะการใช้สีในการออกแบบตามหลักการและวิธีการใช้สีชนิดต่าง ๆ (ได้แก่ สีโปสเตอร์ ดินสอสี สีน้ำ สีเมจิ)