DBT 

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล นวัตกรมสําหรับธุรกิจดิจิทัล ระบบการทําธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัลโมบาย ความมั่นคง ปลอดภัยในการทําธุรกรรมดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมและการทําธุรกรมดิจิทัล กรณีศึกษาธุรกิจดิจิทัล


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคิดสื่อสร้างสรรค์ทางธุรกิจ องค์ประกอบ
และรูปแบบของสื่อดิจิทัล เทคนิคการสร้างสรรค์สื่อข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีโอ
ตามแนวคิด กลยุทธ์ เนื้อหาและการออกแบบให้สอดคล้องกบวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ทางธุรกิจโดยใช้เครื่องมือดิจิทัลให้สอดคล้องกบกลยุทธ์ของธุรกิจที่กำหนด


          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ หลักการ ขันตอนการคิดในเชิงการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายลูกค้า (Empathize) การกำหนดปัญหา (Define)การร่วมกัน สร้างความคิดและแนวทางการแก้ปัญหา (Ideate) การสร้างแบบจำลอง (Prototype) การทดลอง(Test) เขียนแผนธุรกิจสำหรับนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การนำเสนอแผนธุรกิจ (Present)


          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ผังงาน รหัสเทียม และขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์และการใช้กระบวนการเขียน โปรแกรมคำสั่งการคำนวณ ่ เงื่อนไข กรณีและการทำซ้ำ การออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยางง่าย

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ หลักการ ขันตอนการคิดในเชิงการออกแบบ

นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายลูกค้า (Empathize) การกำหนดปัญหา (Define)

การร่วมกัน สร้างความคิดและแนวทางการแก้ปัญหา (Ideate) การสร้างแบบจำลอง (Prototype) การทดลอง(Test) เขียนแผนธุรกิจสำหรับนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การนำเสนอแผนธุรกิจ (Present)


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.  เข้าใจหลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ หลักการของ UML Modeling องค์ประกอบของ UML

          2.  มีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ

          3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

สมรรถนะรายวิชา

          1.   แสดงความรู้เกี่ยวกบั หลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

          2.   วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุตามหลักการ

          3.   ออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจโดยใช้หลักการของ UML

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ หลักการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวตัถุ กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ออกแบบเชิงวัตถุ หลักการของ UML Modeling องค์ประกอบของ UML และการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ความสำคัญ ประเภท และรูปแบบ ของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย มาตรฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่าย โปรโตคอล การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต การบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย สำหรับธุรกิจดิจิทัล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล แบบจำลองเอนทิตี้และความสัมพันธ์ รูปแบบบรรทัดฐาน การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูล และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูลไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ (NoSQL)