http://องค์ประกอบศิลป์ วันพฤหัสบดี, 26 สิงหาคม · 10:00am ถึง 3:00pm ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/vrf-wxca-ztd1.       มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง วัสดุ- อุปกรณ์การวาดเขียนงานจิตกรรม

2.       แนวทางในการเลือกใช้วัสดุ- อุปกรณ์ รวมทั้งการคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้และบำรุงรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ อย่างคุ้มค่า

3.       ผู้เรียนสามารถทดลองเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ชนิดต่างๆ เพื่อหาแนวทางตามความชอบและความถนัดจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

4.       มีความรู้ในการดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์วาดเขียน

5.       มีเจตคติที่ดีต่อวิชาการวาดเขียน เพื่อนำไปใช้ในงานศิลปะทั่วไป

6.       เข้าใจ เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ถูกต้อง

7.       มีระเบียบวินัย กิจนิสัยที่ดีในการเรียน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่รู้ มีจรรยาบรรณ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง