ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การรับรู้รายการการวัดมูลค่าและการจําหน่ายจ่ายโอน ตามมาตรฐานการบัญชีของเงินสดลูกหนี้ตั๋วเงิน เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารอุปกรณ์และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงิน