ศึกษาบัญชีเกี่ยวกับ ตัวแทน สำนักงานใหญ่และสาขา การรวมกิจการ  บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย อัตราแลกเปลี่ยนและปริวรรตเงินตรา