ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกอบ ติดตั้ง ทดสอบและตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ การติดตั้งโปรแกรม   การจัดห้องซ่อม    การรับส่งงาน             การประมาณราคา  การบำรุงและรักษาและการทดสอบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน