ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนตัวการ์ตูน ลักษณะการแต่งกายตามเพศ วัย การแสดงกิริยา ท่าทาง ใบหน้า ให้สื่ออารมณ์ความรู้สึก การนำเสนอและการประเมินผลงาน แก้ปัญหา และพัฒนางาน