ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศการจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการน าเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ