ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมายและการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด จรรยาบรรณนักการตลาด และเทคโนโลยการตลาดตามสถานการณ์