ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบของการออกแบบกราฟิก ประเภทของงานกราฟิก แนวคิดในการสร้างสรรค์ กระบวนการออกแบบกราฟิกและการนาเสนอผลงาน