ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับประเภทและลักษณะของอาหารนานาชาติ การเลือกและเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารนานาชาติการจัดตกแต่ง และการเก็บรักษา