ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับจาวาสคริปต์เบื้องต้น วิธีใช้งานไวยากรณ์(Syntax) คำสั่งต่าง ๆ ในการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ คำสั่งที่ให้ทำงานตามลำดับเขียนข้อความบอกรายละเอียด (Comments)  ตัวแปร (Variables) ประเภทของข้อมูล องค์ประกอบหลักของวัตถุ การเรียกใช้ฟังก์ชั้น  (Functions)  ตัวดำเนินการ เปรียบเทียบหาค่าความจริง คำสั่งเงื่อนไข คำสั่งวนรอบ ฟังก์ชั่น ความผิดพลาด ตัวอย่างจาวาสคริปต์เบื้องต้น และปฏิบัติการเขียนเว็บขนาดเล็ก