ศึกษาเกีÉยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและ รัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงการพระราชดําริในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกรณียกิจทีÉสําคัญของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน