ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบรรจุัหน้าที่และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ประเภทและ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์วัสดุบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและพฒนาบรรจุภัณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวของกับบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี สารสนเทศ การบรรจภัณฑ์