คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม การต้อนรับแขกที่มาพักในโรงแรม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องพัก การสำรองห้องพัก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการทั่วไปในโรงแรม การติดต่อทางโทรศัพท์ การกรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในงานโรงแรม และฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม