ศึกษาและปัฎบัติเกี่ยวกับวงจรพัฒนาซอฟต์แวร์(SDLC) วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์(Methodology)
แบบ Agile และ Scrum หลักวิเคารห์และออกแบบระบบ การออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ภาษา UML
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดทำและนำเสนอกรณีศึกษา