ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการจัดการการขาย จริยธรรมการขาย การจัดรูปแบบองค์กรขาย การสรรหาและ การคัดเลือกการฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทน การกำหนดอาณาเขตขาย การกำหนดโควตาขาย การพยากรณ์ยอดขาย การปฏิบัติงานขาย การควบคุมและประเมินผลการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ยุคดิจิทัล