คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การกำหนดตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์