ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การติดตั่งและการใช้งาน ระบบจัดการฐานข้อมูล การใช้งานคําสั่ง SQL ในการนิยามและจัดการฐานข้อมูล การเขียนคําสั่ง SQL ขั่นสูง ในการสร้าง Subquery, Stored Procedure และ Trigger การจัดการทรานแซกชัน การสํารองและกู้คืนข้อมูล และกรณีศึกษา