ศึกษาหลักการและวิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์  วิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    วิธีการใช้ซอฟต์แวร์ในการนำเสนอ เทคโนโลยีสารสนเทศ   ปฏิบัติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์งาน การเปิด -ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน              

การพิมพ์แป้นอักษรภาษาไทยตัวล่างทั้งหมด  การพิมพ์โดยวิธีสัมผัส 10 นิ้ว การวางมือบนแป้นอักษร  การเคาะแป้นอักษร  การก้าวนิ้วไปเคาะแป้นพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์  ตัวเลข  และแป้นสัญลักษณ์ต่างๆ  การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์หลังการใช้งาน  การฝึกทักษะการ พิมพ์งานด้วยตนเองโดยฝึกทักษะการพิมพ์เป็นคำ  เป็นประโยค  ฝึกทักษะความแม่นยำ

โดยฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสืบค้น    กระบวนการทางภาษา

     กระบวนการออกแบบ   กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  มีสมาธิในการทำงาน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน

เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า   มีความรับผิดชอบ  ขยัน อดทน

        ทำงานเป็นระบบ   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน เห็นคุณค่า ของการผสมผสานภูมิปัญญาไทยและการสื่่อสารสนเทศ