รหัสวิชา ง 21102  ชื่อวิชา งานประดิษฐ์ เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพละเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 2

     ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย ความหมาย ความสำคัญ การจำแนกประเภท ของการออกแบบและการประดิษฐ์ การประดิษฐ์ของเล่น การประดิษฐ์ของใช้และการประดิษฐ์อุปกณ์ตกแต่ง โดยคำนึงถึงวิธีการสร้าง การเลือกการใช้ และการเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งคำนวณค่าใช้จ่าย และกำหนดราคาหรือค่าบริการ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และประเมินผลอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน

     โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา อย่างมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ สะอาด ประหยัด มีประสิทธิภาพ มีวินัย มีคุณธรรม มีค่านิยมการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

มาตรฐานและตัวชีวัด

สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง
 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการ

ทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครม.1/1 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน

          ม.1/2 ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ

          ม.1/3 ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผลสาระที่ การอาชีพ

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสงการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

ม.1/1 อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ

ม.1/2 มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

ม.1/3 เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ