ศึกษาเกี่ยวกับ  หลักสุขาภิบาลสถานที่ประกอบและจำหน่ายอาหาร  อนามัยของผู้ประกอบและเสิร์ฟอาหาร โทษที่เกิดจาการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  อันตรายจากสารพิษและวัตถุเจือปนในอาหาร  การป้องกันพาหะนำโรค  การกำจัดขยะมูลฝอย