การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบการเลือกการจัดเตรียมอุปกรณ์การจัดดอกไม้การฝึกอบรมการจัดระเบียบขั้นตอนตามหลักสากลการจัดระเบียบแบบฝึกในต่าง ๆ  คำนวณกำหนดราคาและจำหน่าย