จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับ ประเภทของครัวและอุปกรณ์งานครัว 

2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารสด แห้ง 

3. สามารถจัดเตรียมวัตถุดิบและการประกอบอาหารโรงแรม 

4. สามารถจัดตกแต่งอาหารก่อนบริการ 

5. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตัิงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารโรงแรม ประเภทของครัวและอุปกรณ์คำศัพท์ ที่ใช้ในงานครัว 

2. เลือกซื้อ อาหารสด แห้ง เตรียมและจัดตกแต่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ผัก ผลไม้เก็บรักษา อาหารอย่างถูกวิธีตามตำรับอาหาร 

3. ปฏิบัติการเตรียมอาหาร ตามตำรับอาหาร 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกับ การประกอบอาหารโรงแรม ประเภทของครัวและอุปกรณ์คา ศพั ท์ ที่ใช้ในงานครัว การเลือกซ้ืออาหารสด - แห้งการเตรียมและจัดตกแต่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ผัก ผลไม้ การเก็บรักษาอาหารอย่างถูกวิธีและเหมาะสม การจัดเตรียมวตัถุดิบตามตำรับอาหาร การจัดตกแต่งหัวจาน การจัดลงภาชนะ และปฏิบัติการประกอบอาหารโรงแรม ตามหลักสุขอนามัย