ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักโภชนาการ ปัญหาภาวะโภชนาการ อาหารแลกเปลี่ยน อาหารครบ มาตรฐาน การกา หนดรายการอาหารและคำนวณคุณค่าอาหาร อาหารเฉพาะโรค อาหารบุคคลภาวะพิเศษ การประกอบอาหารบุคคลวัยต่างๆ บุคคลภาวะพิเศษ และอาหารเฉพาะโรค