ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม หน้าที่ความรับผิดชอบ มารยาท และจรรยาบรรณงานแม่บ้าน การประสานงานกับแผนกต่างๆ การทำความสะอาดห้องพัก การปูเตียง การจัดเตรียมเครื่องใช้และอุปกรณ์สำหรับห้อพัก การทำความสะอาดและดูแลพื้นที่สาธารณะ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด