จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. รูปและเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการตัดเย็บเสื้อเพื่อการคา 2. เขาใจหลักการและวิธีการวิเคราะหความตองการของกลุมลูกคา 3. มีทักษะประสบการณ ในการวิเคราะหความตองการของกลุมลูกคาเพื่อใชในงานตัดเย็บเสื้อ เพื่อการคา 4. มีทักษะประสบการณ ในการออกแบบ สรางแบบและตัดเย็บเสื้อเพื่อการคา 5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 6. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรคพัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 7. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 132 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พทธศ ุ ักราช 2556 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สมรรถนะรายวิชา 1. แสดงความรูเกี่ยวกับตัดเย็บเสื้อเพื่อการคา ตามหลักการและวิธีการ 2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหความตองการของกล  ุมลูกคา ตามหลักการ 3. วิเคราะหความตองการของกลุมลูกคาเพื่อใชในงานตดเย ั บเส ็ ื้อเพื่อการคา ตามหลักการ 4. ออกแบบ สรางแบบและตดเย ั ็บเสื้อเพื่อการคาตามหลักการและวิธีการ คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและวิธีการตัดเย็บเสื้อเพื่อการคา การวิเคราะหความตองการของ กลุมลูกคา การออกแบบ สรางแบบและตัดเย็บเสื้อเพื่อการคา การตรวจสอบคุณภาพ