20400-1003 พื้นฐานงานประดิษฐ์ 1-4-3 (Basic Invention) 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจเกี่ ยวกบพื ั ้นฐานการประดิษฐ์ดอกไม้สด ใบตองและแกะสลักผัก ผลไม้ และงานประดิษฐ์ ตามสมัยนิยม 

2. สามารถประดิษฐ์ งานดอกไม้สด งานดอกไม้ประดิษฐ์ งานใบตองและแกะสลักผัก ผลไม้ และงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างาน ปฏิบัติงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย ใช้ทรัพยากรอยางประหยัดและรักษาสิ ่ ่งแวดล้อม 

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ ยวกบพื ั ้นฐานการประดิษฐ์ งานดอกไม้สด งานใบตองและแกะสลักผัก ผลไม้ และงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

 2. ประดิษฐ์งานดอกไม้สด งานใบตอง งานแกะสลัก ตามลักษณะงาน 

3. งานประดิษฐ์งานตามสมัยนิยม ตามลักษณะงาน 

           ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบพื ั ้นฐานการประดิษฐ์ งานดอกไม้สด งานใบตอง งานแกะสลัก ผัก ผลไม้ และงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

wXfx8HpwwZku08hwURKW6kh17tYu63eN3p7ktkBkCmUhKp5XvjdBjgj1fXvPhy14.jpgwXfx8HpwwZku08hwURKW6kh17tYu63eN3p7ktkBkCmUhKp5XvjdBjgj1fXvPhy14.jpg