ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบภาพฉาย รูปตัดการเขียนภาพ ๓ มิติ แบบออบบลิค (OBLIQUE)   ไอโซเมตริก (ISOMETRIC) และทัศนียภาพ (PERSPECTIVE) แบบ ๑ จุด ๒จุด และ ๓ จุด

ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรม การร่างแบบด้วยมือและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เขียนแบบโดยใช้มาตราส่วนตามมาตรฐานสากล