คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของอาหารว่าง เทคนิคในการประกอบอาหารว่าง การจัด วางและจัดเสิร์ฟอาหารว่างของคนไทย และนานาชาติ การคิดต้นทุนและกําหนดราคาขาย การจัด บรรจุหีบห่อและการจัดจําหน่าย ฝึกปฏิบัติอาหารว่างไทยและนานาชาติ