ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน การบันทึกบัญชีการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าและการจำหน่ายจ่ายโอนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน