ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเสื้อผ้าเด็กโครงร่างหุ่นเด็กวัยต่าง ๆ เพื่อการแสดง แบบเสื้อการวาดโครงร่างหุ่นเด็กองค์ประกอบของเสื้อผ้าเด็กการระบายสีในแบบเสื้อและการออกแบบ เสื้อผ้าเด็กเพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ