จุดประสงค์รายวิชา

            1. เข้าใจหลักการเขียนเว็บด้วยบูทสแตรป

            2. สามารถเขียนเว็บด้วยบูทสแตรปได้ตามต้องการ

            3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

            1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนเว็บด้วยบูทสแตรป

            2. ใช้งานเครื่องมือช่วยหลักการเขียนเว็บด้วยบูทสแตรป

            3. ปฏิบัติการเขียนเว็บด้วยบูทสแตรป ได้ตามต้องการ

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนเว็บด้วยบูทสแตรป สร้างองค์ประกอบเว็บ ตาราง (Table) รูปภาพ (Images) ปุ่ม (Button) การจัดกลุ่ม (Group) โปรเกสบาร์ (Progress Bar) การแบ่งหน้า (Parination Panel) ดรอปดาวน์ (Dropdowns) คอลแลบสิเบิล (Collapsible) ฟอร์ม (Forms) คารัสเซล (Caraousel) กรอง (Filter) ตัวอย่างหลักการเขียนเว็บด้วยบูทสแตรป และปฏิบัติการเขียนเว็บขนาดเล็กในการเขียนเว็บด้วยบูทสแสตรป

          ปฏิบัติงานเขียนเว็บไซต์เบื้องต้น งานสร้างองค์ประกอบเว็บด้วยบูทสแตรป งานสร้างตาราง (Table) งานจัดการรูปภาพ (Images) งานสร้างปุ่ม (Button) งานจัดกลุ่ม (Group) งานสร้างโปรเกสบาร์ (Progress Bar) งานแบ่งหน้า (Parination Panel) งานสร้างดรอปดาวน์ (Dropdowns) งานสร้างคอลแลบสิเบิล (Collapsible) งานสร้างฟอร์ม (Forms) งานสร้างตัวกรอง (Filter) งานเขียนเว็บขนาดเล็กด้วยบูทสแสตรป