ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสารการใช้วัสดุอุปกรณ์การจำแนกเอกสาร การจัดดัชนี การเก็บ การยืม การค้นหา การติดตาม การโอน การทำลายเอกสาร