ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ความสำคัญ ประเภท และรูปแบบ ของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย มาตรฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่าย โปรโตคอล การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต การบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย สำหรับธุรกิจดิจิทัล