ศึกษาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล  นิติกรรม  สัญญา  หนี้  และเอกเทศ  สัญญาเฉพาะ  สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย  เช่าซื้อ  จ้างทำของ  รับส่งของ  การยืม  การค้ำประกัน  การจำนอง-จำนำ การฝากทรัพย์  เก็บของในคลังสินค้า  ตัวแทนนายหน้าและประกันภัย  และวิธีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย