จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.  เข้าใจหลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ หลักการของ UML Modeling องค์ประกอบของ UML

          2.  มีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ

          3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

สมรรถนะรายวิชา

          1.   แสดงความรู้เกี่ยวกบั หลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

          2.   วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุตามหลักการ

          3.   ออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจโดยใช้หลักการของ UML

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ หลักการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวตัถุ กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ออกแบบเชิงวัตถุ หลักการของ UML Modeling องค์ประกอบของ UML และการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ