ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงในส่วนทุน การแบ่งและจัดสรรกำไร การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสําหรับกิจการห้างหุ้นส่วน และบริษัทจํากัด