ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของห้างหุ้นส่วน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วน การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน การบันทึกรายการเปิดบัญชี การแบ่งผลกาไรขาดทุน การบันทึกบัญชี ตามวิธีทุน เปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่ การจัดทํางบการเงิน การรับหุ้นส่วนใหม่ หุ้นส่วนลาออก หุ้นส่วนตาย การเลิก กิจการและการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วน