ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเจคิวรีเบื้องต้น พื้นฐานเจคิวรีไวยากรณ์(Syntax) คุณสมบัติ(Attributes) เหตุการณ์ (Events) การใช้งานร่วม HTML การใช้เอฟเฟค (Effects) ใช้งานร่วมกับ Ajax รวมทั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างการเขียนเจคิวรีเบื้องต้น และปฏิบัติการเขียนแอพพลิเคชั่นขนาดเล็ก