ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบความหมายและประเภทของตั๋วเงิน คํานวณวันครบกำหนดตั๋วเงินและดอกเบี้ยตัวเงิน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน สมุดทะเบียนเกี่ยวกบตั๋วเงินการปรับปรุงบัญชีและการปิ ด บัญชีเกี่ยวกบดอกเบี้ยตัวเงินในวันสิ้นงวดบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ ยวกบการสลักหลังโอนตั๋วเงินการขายลดตั๋วเงินและตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ