ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับ ชนิด ลักษณะและคุณสมบัติของเส้นใย เส้นด้ายและผืนผ้า เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทดสอบ เส้นใย เส้นด้าย และผืนผ้า การทดสอบเส้นใย เส้นด้าย และผืนผ้า การผลิตผ้า และการตกแต่งผ้า การเลือกผ้าได้เหมาะสมกบการใช้งาน และการดูแลรักษาผ้าชนิดต ั ่าง ๆ