ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบงานใบตองเพื่องานอาหาร การแกะสลักผักผลไม้และวัสดุอื่น การเลือก เตรียม ใช้วัตถุดิบและเครื่ องมืออุปกรณ์การออกแบบ และประดิษฐ์ตกแต่งงานใบตองและ
แกะสลัก การเก็บรักษาชิ้นงานใบตองและงานแกะสลักการจัดตกแต่งและนำไปใช้