จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลักสุขาภิบาลสถานที่ประกอบและจำหน่ายอาหารอนามัยของผู้ประกอบและบริการอาหาร โทษที่เกิดจากการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอันตรายที่เกิดจากจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนในอาหาร การป้องกนพาหะนำโรคการับจัดขยะมูลฝอย 

2. ตระหนักถึงโทษที่เกิดจากการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ป้องกนอันตรายที่เกิดจากจุลินทรีย์ สารปนเปื้อนในอาหารและสามารถกาจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกวิธี ่ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกบการสุขาภิบาลอาหารตามหลักการและกระบวนการ

2. วางแผนการทำงานโดยประยุกต์ใช้หลักการสุขาภิบาลอาหาร 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลสถานที่ประกอบและจำหน่ายอาหาร การดูแลรักษาสุขภาพ และสุขอนามัยของผู้ประกอบและผู้บริ การอาหาร การดูแลรักษาสุขอนามัยในการจัดเก็บ จัดเตรียม และประกอบอาหารอันตรายที่เกิดจากจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนในอาหารการป้องกนและการตรวจสอบการเก็บรักษาอาหารการป้องกนพาหะนำโรค และการกาจัดขยะมูลฝอย