ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ออกแบบเขียนแบบ วัตถุ สิ่งของ ฉากเวที อาคารสถานที่ต่าง ๆ รูปด้าน และการกำหนดรายละเอียดประกอบแบบ การนำเสนองานออกแบบเขียนแบบด้วยเทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัล