ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สุขลักษณะส่วนบุคคลของการประกอบอาหาร บอกความหมาย ของคำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเตรียม และประกอบอาหาร หลักการชัง ตวง วัด และเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดิบ ในการประกอบอาหารมื้อต่าง ๆ อยางง่าย สำหรับบุคคล ในครอบครัว